شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی چکاد

یکسان آریان خودرو
دانیال نو اندیشان صنعت گستر تهران
آروین فراهان خودرو
پیشگامان صنعت فلزگستران امین زنجان
امین خودرو ابهر رود
شرکت افق صنعت خودور نوین‏اندیشان قزوین
پیشگامان صنعت آریان سلطانیه