اعضای هیأت مدیره چکاد

هیأت مدیره گروه صنعتی چکاد در کنار تیم کارآمد تولید و مدیران میانی خود، وظیفه مشخص‌سازی اهداف کلان، تعیین خط‌مشی‌ها و برنامه‌های راهبردی و نظارت بر اجرای صحیح آنها در شرکت را بر عهده دارد.

در جدیدترین تغییرات در ساختار مدیریتی، فهرست زیر تیم هیأت مدیره شرکت را تشکیل می‌دهند.